Pravidlá súťaží

Aj Outdoormamas chcú byť štedré a prinášať radosť mamičkám a rodinám v podobe zaujímavých výhier. Preto poriadame poriadame rôzne súťaže na sociálnych sieťach.

A aby sme hrali fér a podľa pravidiel, spísali sme oficiálny pravidlá, ktoré sociálne siete a legislatíva vyžadujú.

 1. Ak sa súťaž koná cez sociálnu sieť Facebook, Facebook nemá voči súťažiacim žiadne záväzky. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná, ani nijako inak spojená s Facebookom.
 2. Podmienky súťaže sú napísané v súťažnom príspevku.
 3. Všetky súťaže na stránkach Outdoormamas (Facebook stránky, web stránka) sú poriadané OZ Outdoormamas.
 4. Začiatok a koniec súťaže je oznámený v príspevku o súťaži.
 5. Spôsob vyhodnotenia, počet výhercov a spôsob odovzdania výhry je oznámený v príspevku o súťaži.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Súťaž o 3x merino multifunkčnú šatku pre deti značky Devold od https://activekids.sk/

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Outdoormamas (Dana Arvay, Katarína Lajčáková)
  Sídlo: Nová 148/E, Stupava 900 31
  IČO:
  DIČ:
  Zapísaný v registri OZ: VVS/1-900/90-57793
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od pondelok 24.2.2020 do piatok 28.2.2020. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každá osoba vekom nad 16 rokov, s doručovacou adresou na Slovensku.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zakladajúci člen Outdoormamas.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže napísal do komentáru pod súťaž, na aký kopec by si šla/šiel vyvetrať túto buffku spolu so svojím potomstvom
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je 3x merino multifunkčná šatka pre deti značky Devold od https://activekids.sk/ Vyžrebovaní budú 3 výhercovia.
  Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže budú výhercovia vyžrebovaní spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom. Oznámenie o víťazoch súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Outdoormamas. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 6. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.

Ochrana osobných údajov
(Zbieranie osobných údajov súťažiacich spadá pod ochranu osobných údajov. Preto musí byť súťažiaci riadne informovaný v zmysle legislatívy ochrany osobných údajov rozsahu, dôvode a pravidlách spracúvania osobných údajov). Viac o Ochrane vašich údajov GDPR tu: https://outdoormamas.sk/2019/07/01/gdpr/

Záverečné ustanovenia
Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Marianke 23.02.2020 Dana a Kati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *